โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

  • 1. จังหวัดใดไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
  • 2. ประเทศไทยไม่ได้ติดกับดักทางเศรษฐกิจ ในด้านใด
  • 3. ข้อใดไม่ใช่ “บันได 3 ขั้น” ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • 4. Thailand 4.0 คือโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายใด
  • 5. เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบัน ตรงกับข้อใด
  • 6. การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0 ข้อใดถูกต้อง
  • 7. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงข้อใด
  • 8. ธุรกิจ Startups เกิดขึ้นในยุคใด
  • 9. ประเทศไทย 4.0 จะเปลี่ยนจาก Treaditional SMEs เป็นไปตามข้อใด
  • 10. ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางใดเป็นตัวการขับเคลื่อน
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.