วัฒนธรรมประเพณีไทย

ชุดที่ 2
  • 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน
  • 2. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
  • 3. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกาย แสดงออกถึงการทักทาย
  • 4. "ประเพณีผูกเสี่ยว" เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดใด
  • 5. “มาบรี” คือกลุ่มชาติพันธุ์ใด
  • 6. "วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น การกินอยู่ การแต่งกาย และหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา หมายถึงข้อใด
  • 7. พิธี “แห่นางแมว” นิยมจัดขึ้นที่ภาคใด
  • 8. ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ จัดขึ้นที่จังหวัดใด
  • 9. ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดใด
  • 10. จังหวัดใดที่มีการจัดประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.