วัฒนธรรมประเพณีไทย

ชุดที่ 1
  • 1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "วัฒนธรรม"
  • 2. ขนบธรรมเนียม หมายถึงข้อใด
  • 3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสาขาของวัฒนธรรมไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
  • 4. หากเราจะเดินผ่านบริเวณที่มีผู้คนมากๆ และมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่กับพื้น เราควรใช้วิธีการใด
  • 5. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
  • 6. หลักธรรม “พรหมวิหาร 4” ตรงตามข้อใด
  • 7. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมดั้งเดิมของไทย
  • 8. “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” จัดไว้ในข้อใด
  • 9. ประเพณีประจำจังหวัดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวผิด
  • 10. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีของคนไทย
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.