พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ชุดที่ 3
  • 1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่เท่าใด
  • 2. ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
  • 3. ใครเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • 4. ใครคือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
  • 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 7. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน
  • 8. ข้อใดมีหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • 9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสิ้นสุดลงกรณีใด
  • 10. "คุรุสภา" มีฐานะตามข้อใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.

วัน

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

นับถอยหลังสู่สนามสอบ ครูผู้ช่วย รอบกรณีพิเศษ สพฐ. 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 11 ธันวาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

วัน

นับถอยหลังสู่สนามสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบกรณีพิเศษ 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 11 ธันวาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที