พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ชุดที่ 2
  • 1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้สมาชิกภาพของคุรุสภาสิ้นสุดลง
  • 2. สกสค. ย่อมาจากอะไร
  • 3. วัตถุประสงค์ ของ สกสค. สอดคล้องกับข้อใด
  • 4. สมาชิกคุรุสภา มี 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด
  • 5. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ยกเว้นข้อใด
  • 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพ
  • 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
  • 8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • 9. เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • 10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.