พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ชุดที่ 1
  • 1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • 2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • 3. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร
  • 4. ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนหน่วยงานที่รัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการมาเป็นกรรมการในคุรุสภา
  • 5. ข้อใดที่คุรุสภาไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ได้
  • 6. ในการกำหนดอัตราเงินเดือนเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องผ่านการเห็นชอบของใคร
  • 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • 8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • 9. ปัจจุบันผู้ใดเป็นประธานการส่งเสริมสวัสดิการสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 10. การลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวีชาชีพ สอดคล้องตามข้อใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.