วิชาเอกสังคมศึกษา

ชุดที่ 5
  • 1. บิดาแห่งสังคมวิทยา คือใคร
  • 2. ข้อใดคือโครงสร้างทางสังคมที่ต้องอยู่คู่กันเสมอ
  • 3. ข้อใดคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการจัดระเบียบทางสังคม
  • 4. ข้อใดไม่ใช่บรรทัดฐานทางสังคม
  • 5. ประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากประเทศใดมากที่สุด
  • 6. ข้อใดแสดงว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์สังคมชนิดอื่นมากที่สุด
  • 7. ประมุขของรัฐมีกี่รูปแบบ
  • 8. ประเทศไทยปกครองแบบใดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 6
  • 9. ข้อใดไม่ใช่การปกครองโดยคนส่วนน้อย
  • 10. ประเทศใดเป็นต้นแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.