วิชาเอกสังคมศึกษา

ชุดที่ 4
  • 1. สำนวนใดเปรียบเทียบค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์ได้ถูกต้อง
  • 2. ปัญหาความขาดแคลนในทางทางเศรษฐศาสตร์ คือข้อใด
  • 3. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร
  • 4. หน่วยทางเศรษฐกิจใดทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
  • 5. ข้อใดคือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภททุนและที่ดิน
  • 6. กฎของอุปสงค์ (Demand) ข้อใดถูกต้อง
  • 7. กฎของอุปทาน (Supply) ข้อใดถูกต้อง
  • 8. ข้อใดไม่ใช่ปริมาณเงินในความหมายแคบ
  • 9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ
  • 10. ข้อใดไม่ใช่ภาษีทางอ้อม
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.