วิชาเอกสังคมศึกษา

ชุดที่ 2
  • 1. สิ่งที่ทุกศาสนาต้องมีเหมือนกันคือข้อใด
  • 2. องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม
  • 3. ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกคือศาสนาใด
  • 4. ศานาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือศาสนาใด
  • 5. ศานาใดไม่มีนักบวช
  • 6. วรรณะที่มีศักดิ์สูงที่สุดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือวรรณะใด
  • 7. ข้อใดไม่ใช่หลักตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์
  • 8. วันสำคัญทางศาสนาวันใดถือเป็นวันพระพุทธเจ้า
  • 9. การทอดกฐิน ต้องนำผ้ากฐินไปวางหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยกี่รูป
  • 10. พิธีกรรมใดที่ทำได้ตลอดทั้งปี ไม่มีจำกัดระยะเวลา
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.