วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 5
  • 1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึกมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายอย่างไร
  • 2. ระบบใดมีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในระบบหายใจ
  • 3. ข้อใดหมายถึง สิ่งเร้า
  • 4. ร่างกายรับรู้ถึงสิ่งเร้าที่เกิดได้อย่างไร
  • 5. พฤติกรรมใดใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก
  • 6. เทคโนโลยีการขยายพันธุ์วิธีใดไม่ต้องมีการแพร่พันธุ์โดยอาศัยเพศ
  • 7. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการผสมเทียม
  • 8. สารอาหารชนิดใดไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายทั้งหมด
  • 9. ร่างกายใช้กระบวนการใดในการเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน
  • 10. ข้อใดไม่ใช่อะมิโนจำเป็นทั้งหมด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.