วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 3
  • 1. ถ้าเอากระถางทึบครอบต้นหญ้าบริเวณหนึ่งเอาไว้เป็นระยะเวลา 10 วัน พบว่าลำต้นและใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ทั้งนี้เนื่องจากต้นหญ้าได้รับปัจจัยในข้อใดไม่เพียงพอ
  • 2. วางกระถางต้นผักบุ้งไว้ใกล้หน้าต่างในห้องเรียน เป็นเวลา 10 วัน ข้อใดเป็นการตอบสนองต่อแสงของต้นผักบุ้ง
  • 3. กระบวนการออสโมซิสในชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
  • 4. ลักษณะทางพันธุกรรมใดมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
  • 5. “ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีกระเปาะดักจับแมลงเป็นอาหาร” สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับแมลง
  • 6. การทำอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลงจนสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ เรียกว่าอะไร
  • 7. การบดเคี้ยวอาหารโดยฟันซึ่งทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง เป็นการย่อยอาหารแบบใด
  • 8. หากนักเรียนรับประทานข้าวกับหมูทอด อาหารชนิดใดที่จะถูกย่อยเชิงเคมีเป็นอันดับแรก และย่อยที่อวัยวะใด
  • 9. สัตว์ในข้อใดที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด
  • 10. ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนสำคัญได้แก่อะไรบ้าง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.