วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 2
  • 1. สารกลุ่มใดจัดเป็นคอลลอยด์ได้ไม่ทั้งหมดทุกชนิด
  • 2. สารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารละลายทุกสารและมีสถานะเดียวกัน
  • 3. กล้ามเนื้อใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจ
  • 4. ข้อใดไม่ใช่เซลล์ไฟฟ้าเคมี
  • 5. สารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ชนิดใดนำไฟฟ้าทั้งหมด
  • 6. จงเรียงลำดับพายุจากความรุนแรงมากไปน้อย
  • 7. กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า มีพายุลูกหนึ่งพัดเข้าสู่ประเทศไทยด้วยความเร็วลม 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเพิ่มความเร็วขึ้นเป็น 123 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เป็นพายุประเภทใดและเมื่อมีความเร็วเพิ่มขึ้น จัดเป็นพายุประเภทใด ตามลำดับ
  • 8. ระบบหน่วยระหว่างชาติ (หน่วยเอสไอ) ได้กำหนดหน่วยของเวลาตามข้อใด
  • 9. วิตามินที่ละลายในไขมัน คือ
  • 10. อาหารที่พืชสร้างจากกระบวนการสังเคาระห์ด้วยแสงถูกลำเลียงเข้าสู่เซลล์อื่นๆภายในลำต้นด้วยวิธีการในข้อใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.