พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • 1. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • 2. บุคคลใดรักษาการ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • 3. องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดถูกต้อง
  • 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะตามข้อใด
  • 5. ข้อใดเป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 7. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จํานวนเท่าใด
  • 8. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกําหนดคราวละกี่ปี นับจากวันเลือกตั้ง
  • 9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนกี่คน
  • 10. บุคคลใดมีอํานาจยุบสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.