พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  • 1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • 2. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีความหมายตามข้อใด
  • 3. ข้อใดไม่ใช่ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • 4. บุคคลใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • 5. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 6. บุคคลใดเป็นประธาน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 7. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนกี่คน
  • 8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 9. การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการต้องคํานึงถึงสิ่งใด
  • 10. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยตำแหน่ง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.