พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

  • 1. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีความหมายตามข้อใด
  • 2. ใครมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  • 3. ใครมีอํานาจรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาในปัจจุบัน
  • 4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • 5. เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่เขตใด
  • 6. การบริหารเมืองพัทยา มีองค์ประกอบ ตามข้อใด
  • 7. สภาเมืองพัทยา ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน
  • 8. ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา
  • 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลง
  • 10. ให้สภาเมืองพัทยา เลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่ง และรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนกี่คน
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.