ยุทธศาสตร์ชาติ

ชุดที่ 2
  • 1. หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดไว้กี่เป้าหมาย
  • 2. ความหมายของ”การปฎิวัติอุตสาหกรรม” ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันข้อใดถูกที่สุด
  • 3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตาม พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ยกเว้นข้อใด
  • 4. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  • 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือข้อใด
  • 6. "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สอดคล้องกับข้อใด
  • 7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่เท่าใดของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
  • 8. ข้อใดมิใช่ ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  • 9. ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย ข้อใดถูกต้อง
  • 10. ประธานกรรมการพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ คือใคร
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.