ยุทธศาสตร์ชาติ

ชุดที่ 1
 • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
 • 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
 • 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึงปี พ.ศ. ใด
 • 4. ข้อใดคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 5. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ มีสิ่งที่ต้อง ยึด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กี่ประการ
 • 6. ยุทธศาสตร์ชาติ มีระยะกี่ปี
 • 7. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประกอบด้วยกี่ด้าน
 • 8. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 • 9. ประธานกรรมการพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ คือใคร
 • 10. ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน มีองค์ประกอบที่สำคัญข้อใดกล่าวถูกต้อง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.