พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ชุดที่ 2
  • 1. นักเรียนที่จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับต้องมีอายุตามข้อใด
  • 2. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจ ในด้านใดบ้าง
  • 3. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 4. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  • 5. ใครมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
  • 6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  • 7. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด
  • 8. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
  • 9. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  • 10. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “การศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.