พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ชุดที่ 1
  • 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • 2. หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อใดกล่าวผิด
  • 3. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
  • 4. ข้อใดกล่าวผิด
  • 5. หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษากำหนดเป็นไปตามข้อใด
  • 6. “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิติสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • 7. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • 8. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
  • 9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.