พระราชบัญญัติเทศบาล

  • 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งเทศบาล
  • 2. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
  • 3. การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทําโดยประกาศเป็นสิ่งใด
  • 4. องค์การเทศบาลประกอบด้วยโครงสร้างตามข้อใด
  • 5. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
  • 6. หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
  • 7. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุตามข้อใด
  • 8. นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ยกเว้นกรณีใด
  • 9. ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาล ให้บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  • 10. เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นสิ่งใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.