โคกหนองนาโมเดล

 • 1. ทฤษฏีแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล เป็นแนวคิดของใคร
 • 2. การบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรแบ่งออกเป็นสัดส่วน แต่ละสัดส่วนมีอะไรบ้าง
 • 3. การปลูกป่าบนโคกแต่ละระดับควรจะมีการปลูกพืชอย่างน้อยกี่ชนิด
 • 4. ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน 3 ด้าน มีด้านอะไรบ้าง
 • 5. การปลูกป่า 5 ระดับ เรียกว่า เบญจเกษตร มีอะไรบ้าง
 • 6. การกักเก็บน้ำด้วย โคก หนอง นา โมเดล มีกี่วิธี
 • 7. โคก หนอง นา โมเดล จัดเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการวางแผนที่สมบูรณ์ มีกี่ขั้นตอน
 • 8. ประเทศไทยถูกจัดภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ระบบชลประทานส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคไหนมากที่สุด
 • 9. เกษตรทฤษฎีใหม่มีการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่าไร
 • 10. การขุดบ่อกักเก็บน้ำ เหตุใดถึงต้องขุดให้คดโค้งและมีระดับลึกตื้นแตกต่างกันไป
 • 11. การขุดร่องน้ำในแปลงที่ดิน “โคก หนอง นา โมเดล” เรียกว่าอะไร
 • 12. ข้อใดไม่ใช่ป่า 3 อย่าง ในการทำการเกษตรรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
 • 13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ 4 อย่าง ในการทำการเกษตรรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
 • 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ “โคก หนอง นา โมเดล"
 • 15. ข้อใดไม่ใช่การกักเก็บน้ำของ “โคก หนอง นา โมเดล"
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.