การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ชุดที่ 4
  • 1. วันเทคโนโลยีของไทย ตรงกับข้อใด
  • 2. บิดาแห่งเทคโนโลยีการศึกษา ใช้วิธีสอนแบบใด
  • 3. ข้อใดคือรูปแบบชื่อ Email Address ที่ถูกต้อง
  • 4. ข้อใดคือประเภทของโดเมน สำหรับโรงเรียน
  • 5. ข้อใดคือประเภทของโดเมน สำหรับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
  • 6. ข้อใดคือประเภทของโดเมน สำหรับองค์กรของรัฐบาล
  • 7. IP Address ย่อมาจากข้อใด
  • 8. IP Address คือข้อใด
  • 9. Application Training OBEC ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • 10. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สังกัดหน่วยงานใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.