การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ชุดที่ 3
  • 1. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้าง Facebook คือใคร
  • 2. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
  • 3. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
  • 4. ข้อใดไม่ใช่สื่อ Social Media
  • 5. ข้อใดต่อไปนี้ คือฮาร์ดแวร์
  • 6. ข้อใดคือสายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • 7. สายด่วนการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  • 8. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของคุรุสภา
  • 10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.