การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ชุดที่ 2
  • 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สื่อการสอนตามกรวยประสบการณ์
  • 2. ข้อใดต่อไปนี้คือสื่อประเภทวัสดุ (Software)
  • 3. ข้อใดต่อไปนี้คือสื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware)
  • 4. ข้อใดต่อไปนี้คือสื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods)
  • 5. ข้อใดไม่ใช่สื่อการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources)
  • 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของกรวยประสบการณ์
  • 7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI (Computer Aided Instruction) มีลักษณะสำคัญ 4 ประการคือข้อใด
  • 8. Multi media หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาแบบใด
  • 9. "เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" อยู่ในหมวดใดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • 10. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.