การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ชุดที่ 1
  • 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สื่อ “โสตทัศนูปกรณ์ ” (Audio -Visual Aids)
  • 2. ข้อใดคือสื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (Projected Aids)
  • 3. ข้อใดคือสื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย (Nonprojected Aids)
  • 4. ข้อใดคือสื่อประเภทเครื่องเสียง (Audio Aids)
  • 5. ของจริง ของจำลอง คือสื่อประเภทใด
  • 6. “กรวยประสบการณ์ ” (Cone of Experiences) เป็นแนวคิดของใคร
  • 7. ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด ตามแนวคืด “กรวยประสบการณ์ ” เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • 8. ขั้นตอนใดเป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด
  • 9. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • 10. ขั้นตอนใดผู้เรียนเรียนโดยการได้รับประสบการณ์ด้วยตนเองจากการกระทำ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.