พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชุดที่ 2
  • 1. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว หน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน
  • 2. ก.พ.ร. หมายถึงข้อใด
  • 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • 4. เมื่อประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้หน่วยงานใดร่วมกันจัดทําแผนนิติบัญญัติ
  • 5. ส่วนราชการใด มีอํานาจให้ความเห็นชอบในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
  • 6. แผนในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีระยะเวลากี่ปี
  • 7. เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดสิ่งใดที่จะต้องใช้ในแต่ละโครงการ
  • 8. ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดกําหนด
  • 9. ให้หน่วยงานใด ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป
  • 10. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีกี่ข้อ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.