พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ชุดที่ 2
  • 1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม
  • 2. หน่วยงานใด มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง
  • 3. บุคคลใด เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี
  • 4. อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ
  • 5. บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการการเมือง
  • 6. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด
  • 7. ข้อใด เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • 8. ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้
  • 9. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการจังหวัด”
  • 10. หน่วยงานใด สามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.