พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ชุดที่ 1
  • 1. ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ จะต้องเป็นไปตามหลักการใด
  • 3. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีรูปแบบใด
  • 4. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  • 5. ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง
  • 6. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  • 7. โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
  • 8. หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
  • 9. กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
  • 10. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.