ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ

ชุดที่ 2
  • 1. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหา อุปสรรค ต่อคณะกรรมการภายในเดือนใดของทุกปี
  • 2. การละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการเป็นเวลาเท่าใด ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
  • 3. พนักงานราชการผู้ใด ไม่ผ่านการประเมินผล ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลฯ ตามข้อใด
  • 4. ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  • 5. “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” เรียกโดยย่อตามข้อใด
  • 6. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
  • 7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
  • 8. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการใช้วิธีการใด
  • 9. ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนเหมือนครู
  • 10. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.

วัน

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

นับถอยหลังสู่สนามสอบ ครูผู้ช่วย รอบกรณีพิเศษ สพฐ. 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 11 ธันวาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

วัน

นับถอยหลังสู่สนามสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบกรณีพิเศษ 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 11 ธันวาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที