ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ

ชุดที่ 1
  • 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
  • 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
  • 3. ใครเป็นผู้ลงนาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  • 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
  • 5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของพนักงานราชการ
  • 6. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
  • 7. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
  • 8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
  • 9. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
  • 10. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.