พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 • 1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีรูปแบบตามข้อใด
 • 2. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
 • 3. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะตามข้อใด
 • 4. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 5.
  • 6. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ข้อใดถูกต้อง
  • 7. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  • 8. ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด เรียกว่าอะไร
  • 9. ข้อใดไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  • 10. “ก.พ.ร.” หมายถึง หน่วยงานในข้อใด
  ส่งคำตอบ

  สมัคร VIP ดีอย่างไร

  สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.