พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  • 1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ
  • 2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น เป้าหมายสูงสุดคือข้อใด
  • 3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายตามข้อใด
  • 4. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น ส่วนราชการจะต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ข้อ
  • 5. ในทางปฏิบัติ หากมีกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากดำเนินการให้ส่วนราชการปฏิบัติอย่างไรก่อน
  • 6. "การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ "บัญญัติไว้ในหมวดใดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • 7. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • 8. กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งราชการด้วยวาจา ผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  • 9. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงอะไรบ้าง
  • 10. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.