ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

ชุดที่ 1
  • 1. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคํา
  • 2. ข้อความใดสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก”
  • 3. คําลงท้ายในหนังสือถึง “นายกรัฐมนตรี” ใช้คําว่าอะไร
  • 4. ข้อใดผิด
  • 5. ลิงได้แก้ว เป็นสํานวนแบบใด
  • 6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสําราญพระราชหฤทัย คําที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงข้อใด
  • 7. ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจําวันข้อใดมีความสําคัญต่อข้าราชการตํารวจ มากที่สุด
  • 8. บทความชนิดใดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ดีที่สุด
  • 9. คําขวัญข้อใดให้ข้อคิด
  • 10. ข้อใดสะกดผิด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.

0
ตำแหน่งว่าง (อย่างเป็นทางการ)

ตำแหน่งว่าง

(อย่างเป็นทางการ)

นับถอยหลังสู่สนามสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีรอบทั่วไป 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที