ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

ชุดที่ 1
  • 1. ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วแดดจะออก วันนี้แดดไม่ออก ดังนั้น....... สอดคล้องกับข้อใด
  • 2. ถ้านักเรียนอ่านหนังสือ แล้วจะสอบผ่าน นักเรียนสอบไม่ผ่าน ดังนั้น.... สอดคล้องกับข้อใด
  • 3. A สูงกว่า B B ต่ำกว่า C C สูงกว่า A และ C ต่ำกว่า D ดังนั้นใครสูงสุด
  • 4. ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก แล้วการะเกดจะออกไปเที่ยว การะเกดออกไปเที่ยว ดังนั้น........... สอดคล้องกับข้อใด
  • 5. คุณพ่อประกอบอาชีพข้าราชการครู คุณแม่ประกอบอาชีพข้าราชการครู ฉะนั้นลูกประกอบอาชีพ...... สอดคล้องกับข้อใด
  • 6. คนทุกคนต้องตาย นายสมพงษ์เป็นคน ฉะนั้น...... สอดคล้องกับข้อใด
  • 7. คนทุกคนกินข้าว ขาวไม่กินข้าว ข้อสรุปใดเป็นจริง
  • 8. งาช้าง : กิ่ง :: …..?..... : …..?.....
  • 9. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • 10. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.