ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ชุดที่ 2
  • 1. เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว อายุบุญเติมต่ออายุบุญเต็ม เป็น 2 : 3 อีก 3 ปี ข้างหน้าอายุบุญเติมต่ออายุบุญเต็ม จะเป็น 5 : 7 ปัจจุบันบุญเติมอายุบุญเติมเป็นเท่าใด
  • 2. ฟาร์มแห่งหนึ่ง เลี้ยงแกะมากกว่าแพะ 5 ตัว ถ้านับขารวมกันได้ 92 ขา จงหาว่ามีแพะ จำนวนกี่ตัว
  • 3. ร้อยละ 2.5 ของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 500 จำนวนดังกล่าว คือจำนวนใด
  • 4. จากความสัมพันธ์ จงหาพจน์ถัดไป ของลำดับ 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , […]
  • 5. จงหาตัวเลขที่หายไป คือจำนวนใด 46 , 49 , 43 , […] , 42 , 47 , 43
  • 6. จงหา ครน. ของ 51 , 136 และ 204
  • 7. (2x+3)/5 = (1+x)/2 แล้ว x–1 มีค่าเท่าใด
  • 8. จงหาค่าของ 4 + 36 ÷ 4 – 5 x 10
  • 9. จากความสัมพันธ์กำหนดให้ 9 * 2 = 22 และ 6 * 2 = 16 แล้ว 1 * 9 = ?
  • 10. ถ้า 5x – 22 = 2x แล้ว x มีค่าเท่าใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.