ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ชุดที่ 1
  • 1. จงหาตัวที่ผิดแทรกอยู่ในลำดับ 105 , 85 , 60 , 30 , 0 , -45 , -90
  • 2. จงหาตัวที่ผิดแทรกอยู่ในลำดับ 1 , 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , 37 , 50 , 64
  • 3. อีก 20 ปีข้างหน้า สรุเดชจะมีอายุเป็นสามเท่าของเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สุรเดช มีอายุกี่ปีในปัจจุบัน
  • 4. จงหาพจน์ถัดไปของลำดับ 1 , 2 , 4 , 10 , 16 , 40 , 64 , […..]
  • 5. จงหาผลบวกของ 1+3+5+7+....+17 มีค่าเท่าใด
  • 6. กำหนดให้ A*B = A–(A-B) แล้ว (6 * 4) * 3 มีค่าเท่าใด
  • 7. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ มี 50 ข้อ ถ้าตอบถูก จะได้ข้อละ 5 คะแนน แต่ถ้าตอบผิด จะถูกหักข้อละ 3 คะแนน ถ้านายประยุทธ์ ได้คะแนน 210 คะแนน แสดงว่าเขาตอบถูกกี่ข้อ
  • 8. แดงมีเงิน เป็น 3/4 ของขาว ขาวมีเงิน เป็น 5/8 ของเขียว ถ้าขาวมีเงิน 1,760 บาท ทั้งสามคนจะมีเงินรวมกันกี่บาท
  • 9. สมศรีซื้อปากกา 70 ด้าม ราคา 1,000 บาท ติดราคาขายปลีก ได้กำไร ร้อยละ 40 สมศรีจะต้องขายปากกากี่ด้ามจึงจะได้ทุนคืน
  • 10. 200 % ของ 20 คือจำนวนใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.