พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

ชุดที่ 3
  • 1. มาตรฐานทางจริยธรรม มีกี่ข้อ
  • 2. มาตรฐานทางจริยธรรม ตรงกับข้อใด
  • 3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อใด
  • 4. หน่วยงานของรัฐใด ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เลขาธิการ ก.พ.
  • 6. ข้อใดมิใช่กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยตำแหน่ง
  • 7. มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นข้อใด
  • 8. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเรื่องใด เพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • 10. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.