พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

ชุดที่ 2
  • 1. หลักเกณฑ์ในการการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐนั้น ผู้ใดเป็นผู้กำหนด
  • 2. หากเกิดกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ผู้ใดมีอำนาจวินิจฉัย
  • 3. หากเกิดกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ให้องค์กรใดเป็นผู้จัดทำ
  • 4. หากเกิดกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่คอยรับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรใดเป็นผู้จัดทำ
  • 5. องค์กรใด มีหน้าที่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • 6. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานทางจริยธรรม
  • 7. ข้อใดเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
  • 8. ข้อใดต่อไปนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
  • 9. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
  • 10. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.