พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

ชุดที่ 1
  • 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
  • 2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด
  • 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
  • 4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  • 5. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใด ในรัชกาลปัจจุบัน
  • 6. หมวด 1 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือข้อใด
  • 7. หมวด 2 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือข้อใด
  • 8. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • 10. การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐนั้นมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ให้องค์กรใด นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดของตนเอง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.