นโยบายการจัดการศึกษา รมว.ศธ.

ชุดที่ 1
 • 1. “TRUST” หมายถึง ข้อใด
 • 2. วาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่วาระ
 • 3. 1 เมษายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบกี่ปี
 • 4. นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด
 • 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบันคือใคร
 • 6. นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่เท่าใด
 • 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งเมื่อใด
 • 8. ข้อใดคือรูปแบบการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน
 • 9. รูปแบบการทำงาน “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องใด
 • 10. รูปแบบการทำงาน “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการทำงาน
 • 11. “การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ตรงกับข้อใด
 • 12. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “T ตัวแรก” หมายถึงข้อใด
 • 13. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “T ตัวสุดท้าย” หมายถึงข้อใด
 • 14. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “T ตัวแรก” หมายถึงข้อใด
 • 15. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “T ตัวสุดท้าย” หมายถึงข้อใด
 • 16. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัว “R” หมายถึงข้อใด
 • 17. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัว “U” หมายถึงข้อใด
 • 18. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัว “U” หมายถึงข้อใด
 • 19. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัว “S” หมายถึงข้อใด
 • 20. รูปแบบการทำงาน “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัว “S” หมายถึงข้อใด
 • 21. “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย” เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 22. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 23. “การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 24. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตรงกับข้อใด
 • 25. กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตรงกับข้อใด
 • 26. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ตรงกับข้อใด
 • 27. ข้อใดเป็นวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เร่งด่วนที่สุด
 • 28. ข้อใดไม่ใช่วาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 29. “จัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” อยู่ในวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 30. “มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย” อยู่ในวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 31. “ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน” อยู่ในวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 32. “การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย” อยู่ในวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 33. “ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” อยู่ในวาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
 • 34. “จัดทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อ” อยู่ในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด