พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ชุดที่ 2
  • 1. ความพิการแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
  • 2. เงินสำหรับครูสอนคนพิการในสถานศึกษา จ่ายให้แก่ข้าราชการครูได้รับเดือนละเท่าไร
  • 3. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  • 4. ใครเป็นประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • 5. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการมีทั้งหมดกี่คน
  • 6. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดหน่วยงานใด
  • 7. ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการแต่ละประเภทจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
  • 9. สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสามารถจัดการศึกษาพิเศษ ได้ตามข้อใด
  • 10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.