พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ชุดที่ 1
  • 1. คนหูตึง โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินตามข้อใด
  • 2. คนหูหนวก โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินตามข้อใด
  • 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็นกี่ประเภท
  • 4. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
  • 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็นกี่ประเภท
  • 6. ข้อใดเป็นบริการที่คนพิการมีสิทธิขอรับ
  • 7. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้จ่ายได้ในอัตราเดือนละเท่าใด
  • 8. ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการกี่คน
  • 9. Individual Implementation Plan : IIP คืออะไร
  • 10. Individualized Education Plan : IEP คืออะไร
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.