แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ชุดที่ 2
  • 1. ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • 2. การสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงข้อใด
  • 3. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  • 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตราใด กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
  • 5. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่เท่าใด ของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • 6. จจุบัน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
  • 7. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีกี่ข้อ
  • 8. ข้อใดไม่ใช่หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • 9. “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หมายถึงอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีวาระกี่ปี
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.