แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ชุดที่ 1
  • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
  • 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ในปีใด
  • 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
  • 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
  • 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
  • 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใช้หลักปรัชญาอะไรมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ
  • 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับเรื่องใด
  • 8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีกี่ข้อ
  • 9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หมายถึงข้อใด
  • 10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรไทย
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.