วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ชุดที่ 5
  • 1. ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยควรเน้นในเรื่องใด
  • 2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  • 3. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย
  • 4. สิ่งใดเป็นตัวถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • 5. อิริคสัน (Erikson) ได้ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่าอย่างไร
  • 6. ผู้ที่คิดริเริ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กคือใคร
  • 7. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้
  • 8. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  • 9. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางด้านการสังเกต จำแนกเปรียบเทียบ
  • 10. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางด้านการ “คิด”
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.