วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ชุดที่ 4
  • 1. กิจกรรมประจำวันที่ควรจัดสำหรับเด็กปฐมวัยมีกี่กิจกรรม
  • 2. กิจกรรมใดที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์โดยใช้ศิลปะมากที่สุด
  • 3. การปั้นดินน้ำมันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกาย
  • 4. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามความสนใจของตนเอง
  • 5. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
  • 6. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  • 7. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหา
  • 8. วิธีการใดที่ช่วยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
  • 9. หม้อ เตา เครื่องครัว ควรนำมาจัดอยู่ในข้อใดต่อไปนี้
  • 10. ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติ หลังจากเด็กเล็กเลิกเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.