วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ชุดที่ 3
  • 1. สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
  • 2. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมากที่สุด
  • 3. การที่ครูดุเด็กชายแดงทุกครั้งที่เขาลุกจากที่นั่ง ผลปรากฏว่าพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของเด็กชายแดงเพิ่มขึ้น แสดงว่าการดุนั้นคืออะไร
  • 4. การเจริญเติบโตงอกงามในแต่ละด้านของบุคคลในทางจิตวิทยา เรียกว่าอะไร
  • 5. การเล่นเกมการศึกษา เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการด้านใด
  • 6. การเล่านิทานให้ปฐมวัยฟัง ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที
  • 7. กิจกรรมใดที่ไม่ปรากฏในตารางกิจกรรมประจำวัน
  • 8. คำคล้องจอง มีวัตถุประสงค์ในการสอนเด็กอย่างไร
  • 9. ฟันของเด็กทารก จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุกี่เดือน
  • 10. พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก จะเคลื่อนไหวสิ่งใดก่อน
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.