วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ชุดที่ 2
  • 1. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
  • 2. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร
  • 3. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
  • 4. หน้าที่หลักของครู คือข้อใด
  • 5. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน
  • 6. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
  • 7. สาระการเรียนรู้มี 2 ส่วน คืออะไรบ้าง
  • 8. นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี
  • 9. ข้อใดต่อไปนี้คือพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอายุ 0 - 2 เดือน
  • 10. ข้อใดต่อไปนี้คือพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กอายุ 0 - 2 เดือน
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.