วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ชุดที่ 1
  • 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 ประกาศใช้เมื่อใด
  • 2. สาระการเรียนรู้มีกี่สาระ
  • 3. สาระที่ควรรู้ ข้อใดถูกต้อง
  • 4. สาระที่ควรรู้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • 5. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้
  • 6. ข้อใดคือสาระการเรียนรู้
  • 7. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จัดในรูปแบบใด
  • 8. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด
  • 9. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด
  • 10. เริ่มกลัวคนแปลกหน้า เป็นพัฒนาการด้านใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.