พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  • 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ใช้บังคับเมื่อใด
  • 2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตราขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของใคร
  • 3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติตามข้อใด
  • 4. คําว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” ไม่ได้รวมถึงข้อใด
  • 5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  • 6. บุคคลใด ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง
  • 7. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล
  • 8. บุคคลใดเป็นประธานสภาตําบล
  • 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • 10. ใครสามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อีกตำแหน่งหนึ่งได้
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.